Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en Met Liefde wordt gesloten.
 2. Een aanbod van Met Liefde is vrijblijvend en één maand geldig.
 3. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Met Liefde zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Met Liefde komt tot stand op het moment dat het aanbod van Met Liefde wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Met Liefde aanvangen.
 5. De overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 6. De werkzaamheden worden door Met Liefde verricht op basis van een overeenkomst van opdracht en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 7. Beide partijen kunnen langs elektronische weg met elkaar communiceren. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals verlies van bestanden of gegevens, vertraging, manipulatie en virussen. Met Liefde is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel hieruit voortvloeit.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

 1. Met Liefde accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Met Liefde gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten.
 3. Met Liefde deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.
 4. Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Met Liefde dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.
 5. Als dat voor het gewenste resultaat van de opdracht nodig is, vindt overleg en afstemming plaats tussen Opdrachtgever en Met Liefde en/of eventuele derden in geval van samenwerking met anderen.
 6. Voor het overige zal Met Liefde bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Met Liefde verricht de werkzaamheden vanuit de eigen locatie van Met Liefde, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om Met Liefde op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en diens activiteiten en alle overige relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens Met Liefde in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
 8. Indien Met Liefde voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen verder dan 35 kilometer enkele reis vanaf Lavendellaan 261 te Eindhoven, dient dit door Opdrachtgever vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Met Liefde is in dat geval gerechtigd haar reiskosten aan Opdrachtgever door te belasten tegen een tarief van €0,19 per kilometer. Reistijd zal separaat worden gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief (excl. btw).

Artikel 3: Duur van de overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, mits Met Liefde dit schriftelijk en met redenen omkleed bij
 3. Opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft Opdrachtgever nooit het recht de overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen op te schorten of achterwege te laten.
 4. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Met Liefde ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 Nakoming en vervanging

 1. Binnen de in deze overeenkomst gestelde grenzen is Met Liefde vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 2. Het staat Met Liefde vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Met Liefde zal Opdrachtgever daarover op voorhand informeren. Met Liefde blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Met Liefde, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is Met Liefde gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Met Liefde zal een geval van overmacht direct melden bij Opdrachtgever.

Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling

 1. Met Liefde zal per opdracht de werkzaamheden verrichten tegen een vooraf vastgestelde  vergoeding (excl. btw en andere heffingen).
 2. Met Liefde zendt voor de te verrichte werkzaamheden achteraf aan de Opdrachtgever een factuur. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. De maandelijkse vergoeding wordt voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Met Liefde gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 4. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen. Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 5. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 6. Met Liefde zal na afloop van de maand Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden. Indien Met Liefde gedurende de betreffende maand meer of minder uren in een maand dan het overeengekomen aantal uren werkzaamheden heeft verricht, informeert Met Liefde Opdrachtgever hierover. Na overleg met Opdrachtgever, zal Met Liefde, naar diens keuze, (I) deze meer of minder gewerkte uren verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de volgende maand of (II) voor de meer of minder gewerkte tijd separaat een factuur sturen of (III) de minder gewerkte uren inhalen binnen een periode van 2 maanden. Met Liefde zal in dat geval de meer of minder bestede tijd factureren/ crediteren tegen het overeengekomen uurtarief (excl. btw en andere heffingen). Betaling van de aanvullende werkzaamheden dienen, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Het voorgaande is niet van toepassing indien de minder gemaakte uren het gevolg zijn van het door opdrachtgever niet verstrekken van voldoende werkzaamheden om aan de overeengekomen aantal uren te kunnen voldoen.
  Opdrachtgever kan, mits in overleg en met overeenstemming van Met Liefde, te allen tijden aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze opdracht, door Met Liefde laten verrichten. Met Liefde zal deze werkzaamheden verrichten tegen het overeengekomen uurtarief (excl. btw en andere heffingen).
 8. Eventueel bezwaar tegen de factuur van Met Liefde dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Met Liefde gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
 9. Met Liefde is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. Met Liefde zal Opdrachtgever daarover schriftelijk 1 maand voorafgaande aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is zij gerechtigd om de overeenkomst, in afwijking van lid 3 van artikel 5, op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht zijn.

Artikel 6 Belastingen en premies volksverzekeringen

 1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van de overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 2. Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of premies volksverzekeringen in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Met Liefde de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf.
 3. Indien de situatie als bedoeld in lid 2 zich voordoet, is Met Liefde gerechtigd op het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtsplicht beroep aan te tekenen. Opdrachtgever zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van Met Liefde in deze zou kunnen schaden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alle werkzaamheden die Met Liefde uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van Opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. Met Liefde is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Met Liefde leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Met Liefde wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Met Liefde beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Met Liefde aan Opdrachtgever totaal in rekening gebrachte (en door Opdrachtgever zijn voldane) bedragen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft.
 3. Met Liefde is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Met Liefde voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 4. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Met Liefde aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Met Liefde geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Met Liefde ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden en het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Met Liefde. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de Met Liefde in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8 Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Elk van de Partijen en eventuele door Met Liefde in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst (alsmede de werkzaamheden welke uit deze overeenkomst voortvloeien) ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Elk van de Partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 3. Met Liefde verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie van Opdrachtgever en in lijn met het privacyreglement. Indien een instructie, naar de mening van Met Liefde, een inbreuk maakt op de AVG stellen zij Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
 4. De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Met Liefde heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 5. Indien door Met Liefde gebruik zal worden gemaakt van andere (sub)verwerkers, bijvoorbeeld als deze (sub)verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal Met Liefde de verplichtingen uit deze Overeenkomst aan deze(sub)verwerker opleggen en hem of haar en volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens en de van Opdrachtgever verkregen instructies. De verwerking vindt in dit geval eveneens plaats onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Voor zover mogelijk verleent Met Liefde bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). Met Liefde zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 7. Met Liefde neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 8. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Met Liefde voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Met Liefde.
 9. Na afloop van de Overeenkomst draagt Met Liefde binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. Met Liefde verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 10. Indien er sprake is van een Datalek stelt Met Liefde, Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Met Liefde wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Met Liefde worden voorgelegd.